Menu

🔍

Filoso a de l’envelliment: Envellir bé no potser el mateix que mantenir-se jove

Estadísticament els éssers humans viuen més temps que mai abans: l’esperança de vida en néixer pràcticament s’ha dupli- cat en els països més desenvolupats en els últims 150 anys. Sembla, però, que al- guna cosa falta. Hi ha hagut crides repeti- des, especialment de l’Organització Mun- dial de la Salut, per afegir “vida” als anys després d’afegir anys a la vida. La cultura, que és un instrument per fer la vida més llarga, a través de coses com ara la mi- llora de la higiene i l’atenció mèdica, no es planteja les qüestions que sorgeixen quan s’intenta facilitar i inspirar vides més signi catives durant l’envelliment. Això es pot veure en molts models de “envelli- ment reeixit” que tendeixen a destacar l’absència de malalties.

(from Perifèria, 2016)

Download article